Thực hiện quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật năm 2020

Tải văn bản tại đây