Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng năm 2020

Tải văn bản tại đây