Báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke năm 2018

Tải văn bản tại đây 
Tải văn bản tại đây