trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố theo Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng thành phố

Tải văn bản tại đây