giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch HĐND tại các kỳ họp 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Hội đồng nhân dân thành phố

Tải văn bản tại đây