Trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố

Tải văn bản tại đây