Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang năm 2020

Tải văn bản tại đây