Thành phố tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường, Khu vực trên địa bàn thành phố

Xem Quyết định tại đây