Thành phố Nha Trang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019 và 2020

Tải văn bản tại đây