Thành phố Nha Trang chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Tải văn bản tại đây