Thành phố Nha Trang chỉ đạo tiếp tục thực hiện tuyên truyền về phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây