Thành phố Nha Trang chỉ đạo thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới, kiểm mẫu

Tải văn bản tại đây