Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Nha Trang


Tải văn bản tại đây