Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

Tải văn bản tại đây.