Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Nha Tran

Tải văn bản tại đây