Kế hoạch hoạt động thôn tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020

Tải văn bản tại đây