Kế hoạch hoạt động ngành Du lịch năm 2018 trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây