Báo cáo kết quả tình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2016

Trong tháng 11 các hoạt động quản lý và hoạt động chuyên ngành của Sở Văn hóa Thể thao được tập trung và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016 theo đúng kế hoạch đề ra.
Tải văn bản đầy đủ tại đây