V/v tuyên truyền trực quan bằng pano về giải pháp phòng, chống Covid-19


Tải văn bản tại đây.