V/v tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống thiên tai năm 2019

Tải văn bản tại đây.