HD tuyên truyền Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây.