V/v hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Khánh Sơn