Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên Đài Truyền thanh cơ sở


Tải văn bản tại đây.