Tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên Đài Truyền thanh cơ sở


Tải văn bản tại đây.