Thư ngỏ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bênh ở người tỉnh Khánh Hòa


.