Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền lưu động bằng xe chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025