Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Tải văn bản: tại đây