Hướng dẫn tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản tại đây.