Hướng dẫn tuyên truyền về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản: tại đây
Tải văn bản: tại đây