Hướng dẫn tuyên truyền lưu động bằng xe về khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Tải văn bản: tại đây