Hướng dẫn tuyên truyền lưu động bằng xe về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tải văn bản: tại đây