Hướng dẫn tuyên truyền công tác thu thập thông tin về dân cư trên Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây