Hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản: tại đây
Tải văn bản: tại đây