Hướng dẫn tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo bằng loa phóng thanh và vấn đề tiếng ồn trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây