Hướng dẫn tuyên truyền Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

tải văn bản: tại đây