Hướng dẫn tuyên truyền Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2018

tải văn bản: tại đây