Hướng dẫn tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản: tại đây