Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Tải văn bản tại đây
Tải văn bản tại đây