Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm đợt 02 năm 2018 trên địa bàn thành phố

Tải văn bản: tại đây