Hướng dẫn Tuyên truyền cổ động trực quan công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018

tải văn bản:tại đây