HD Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây.