HƯỚNG DẪN tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “ Ngày Biên phòng toàn dân”

Tải văn bản: tại đây