HƯỚNG DẪN Hoạt động thông tin, tuyên truyền ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (đợt 1 từ ngày 03/5/2018- 03/8/2018)

tải văn bản: tại đây