HD tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.

Tải văn bản tại đây.