HD tuyên truyền Luật biển Việt Nam năm 2012 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây.