HD tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

Tải văn bản tại đây.