Thông báo lịch kiểm tra tình hình hoạt động của các cụm loa và công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường đợt 1/2018

tải văn bản:tại đây