Thông báo lịch kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan, xe lưu động và trên hệ thống Đài Truyền thanh về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Tải văn bản tại đây