Thông báo kết luận tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục thể thao phường 9 tháng năm 2018

Tải văn bản tại đây