Thông báo kết luận của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục, thể thao 9 tháng năm 2020

Tải văn bản tại đây